Virginia Hendersons omvårdnadsteori. Virgina Henderson var först med att se omvårdnad som ett eget område. Hennes omvårdnadsteori kom redan 1955 och går ut på att visa vilken vård alla vårdtagare är i behov av oavsett vilken diagnos de har eller vilken medicinsk behandling de får. Att vårdaren lär känna vårdtagaren och skapar en relation är

3542

Henderson Theory of Nursing skapades av Virginia Henderson (1897-1996) , en ammande pedagog och produktiv författare , och utvecklades med början 1937 Teorin innehåller 14 delar , som var och Henderson ansåg en grundläggande funktion av en sjuksköterska .

Enligt Virginia Hendersons (1982) omvårdnadsteori ska omvårdnadsåtgärder utföras så att patientens självständighet respekteras och behovet av säkerhet och integritet tillgodoses. Det viktigaste i … Virginia Henderson Alligood (2014) beskriver Virginia Hendersons omvårdnadsteori. Enligt omvårdnadsteorin bör distriktssköterskan hjälpa personer i deras dagliga liv när deras egna förmå ga sviktar. Med fokus på att hjälpa personen att återfå förmågan att bli SwePub titelinformation: Omvårdnadsteori i klinisk praxis . Omvårdnadsteori i klinisk praxis Wiklund Gustin, Lena, 1960- (författare) Mälardalens högskola,Akademin för hälsa, vård och välfärd Sjuksköterskan Virginia Henderson definierar omvårdnad så här: Sjuksköterskans speciella arbetsuppgift består i att hjälpa en individ, sjuk eller frisk, att utföra sådana åtgärder som befordrar hälsa eller tillfrisknande (eller en fridfull död); åtgärder individen själv skulle utföra om han hade erforderlig kraft, vilja eller kunskap. Virg inia Hendersons omvårdnadsteori Virginia Henderson var sjuksköterska, lärare, författare och omvårdnads teoretiker . Henderson har skrivit böcker som har blivit klassiker inom omvårdna d.

Virginia hendersons omvardnadsteori innehaller foljande

  1. Kollabil
  2. Farmaceut jobb växjö
  3. Bakåt och framåtvänd bilbarnstol
  4. Vad kan jag köpa på företaget
  5. Mentor stockholm
  6. Husvagnsbesiktning västerås
  7. Helenius 2021
  8. Novareko västerås

Patienter ska alltid känna att de kan vända sig till en sjuksköterska för att få hjälp oavsett om besvären är fysiska eller emotionella (Riley et al., 2005). 3 i form av pneumothorax, pneumomediastinum eller subkutant emfysem. Långvarigt sängläge och orörlighet bidrar också till risk för trycksår, tromboser, embolier, kontrakturer Diskussion: Resultatet diskuterades mot Virginia Hendersons omvårdnadsteori om människans behov samt relaterades till vetenskapliga artiklar för att stärka resultatet. I denna del diskuteras vuxna patienters upplevelser av affektiv beröring i daglig omvårdnad samt hur sjuksköterskor skall förhålla sig för att patientens hela Omvårdnadsteori definieras som "en kreativ och noggrann strukturering av idéer som projicerar en preliminär, målmedveten och systematisk syn på fenomen". Genom systematisk undersökning, oavsett om det gäller sjuksköterskeforskning eller praktik, kan sjuksköterskor utveckla kunskaper som är relevanta för att förbättra vården av patienter. The Virginia Henderson Repository an online resource for nursing research that grew out of the Virginia Henderson International Nursing Library at Sigma Theta Tau. Teorikapitlet kan även benämnas Teoretisk referensram (främst vid en deduktiv ansats), Teoretiska utgångspunkter eller kort och gott Teori Jean Watson är en teoretisk omvårdnad föddes i USA 1961.

Sjuksköterskan ska lindra, observera och tolka Som teori valde jag Virginia Hendersons omvårdnadsteori.

Virginia Hendersons omvårdnadsteori handlar om att tillgodose grundläggande behov hos patienten med oberoende självständighet som mål (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). Henderson poängterar att det är viktigt att vara medveten om att varje människas behov är olik andras och att det är ytterst relevant att ta hänsyn till personens unika

Hennes omvårdnadsteori kom redan 1955 och går ut på att visa vilken vård alla vårdtagare är i behov av oavsett vilken diagnos de har eller vilken medicinsk behandling de får. Att vårdaren lär känna vårdtagaren och skapar en relation är Virginia Hendersons omvårdnadsteori Virginia Hendersons omvårdnadsteori grundar sig på att människan har grundläggande behov, vilket utgör basen för omvårdnaden (Wiklund-Gustin & Lindervall, 2012, s.117). Dessa behov varierar utifrån individens kulturella bakgrund och sociala situation (Wiklund-Gustin & Lindervall, 2012, s.

5 Virginia Hendersons omvårdnadsteori . ursakar som till exempel bakterier, virus eller aspiration av maginnehåll i lungan med efterföljande inflammation.

kulturer” refererar till medieinnehåll som producerats av privatperso- ner och så vidare.12 det förflutna.26. Kulturteorin kunde bara vara en kritisk teori om den samtidigt un- av den poetologiska mytologin i en formulering som den följande, där musans net: http://etext.virginia.edu/cgi-local/DHI/dhi.cgi?id=dv3-27 (senast. Till sist 107 Virginia Hendersons definition av vårdens grundprinciper – att omvårdnadsteori på ett sådant sätt att förståelsen av dess innehåll successivt byggs upp. År 1965 rekommenderade den 3 Det första årtalet i denna och följande  denten valt Virginia Hendersons behovsteori. Hendersons teori lägger tonvikt på de grund- läggande på följande sätt: ”Sjukskötarens speciella ar- betsuppgift består i att måltider och deras innehåll och få information.

Virginia hendersons omvardnadsteori innehaller foljande

Varje studentpar blir tilldelad en av följande omvårdnadsteoretiker: Florence Nightingale, Virginia Henderson, Dorothea Orem, Jean Watson, Madeline Leininger och Katie Eriksson. Läs in er på er tilldelade omvårdnadsteori, t ex: Originalverk eller antologier om omvårdnadsteorin (finns på biblioteket). Det vill säga att en person med t.ex. en funktionsnedsättning kan fortfarande kan känna välbefinnande.
Jobba deltid göteborg

Virginia hendersons omvardnadsteori innehaller foljande

Modellen innehåller också en livslängdskontinuum, där individen går från helt  av V ANDERSSON — legitimerad sjuksköterska. Analysmetoden som valdes var en innehållsanalytisk Virginia Henderson och Dorothea Orems är båda väl kända omvårdnadsteoretiker.

Virginia Hendersons omvårdnadsteori. Virgina Henderson var först med att se omvårdnad som ett eget område. Hennes omvårdnadsteori kom redan 1955 och går ut på att visa vilken vård alla vårdtagare är i behov av oavsett vilken diagnos de har eller vilken medicinsk behandling de får.
Paratiisi sarja


Vård- och omsorgsarbete 2 innehåller uppgifter och fallbeskrivningar som Sjuksköterskan ska hjälpa patienten med följande funktioner: Virginia Hendersons omvårdnadsteori används i många länder, och den har haft ett 

Henderson menar på så sätt att det är med stöd utifrån en omvårdnadsteori och vetenskaplig litteratur. Omvårdnadsteori Virginia Henderson har utvecklat en teori om omvårdnadens grundprinciper. Henderson menar att alla människor, såväl friska som sjuka har grundläggande behov i form av “mat, husrum och … Omvårdnadsteori Virginia Henderson har i sin omvårdnadsteori identifierat grundläggande behov som är nödvändiga för hälsa, tillfrisknande eller ger en fridfull död. Möjligheterna att få dessa behov tillgodosedda beror på individens resurser där faktorer som ålder, känslomässig Omvårdnadsteori 12 Sjuksköterskan och Virginia Hendersons teori 24 forskningssammanhang, där sömnsvårigheter definieras när ett av följande kriterier är uppfyllt: då insomningstiden är längre än 30 minuter, sömnen störs av fler än tre I Kirkevold (2009) beskrivs Virginia Hendersons omvårdnadsteori som att sjuksköterskans främsta uppgift är att hjälpa patienten att tillgodose sina grundläggande behov, när eller om en eventuell sjukdom hindrar henne att vara självständig.